แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง/นักการศึกษา/บุคคลทั่วไป)
เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน

ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

คำชี้แจง โปรดให้ดาว ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์ดังนี้

1.ท่านมีอุปกรณ์การสื่อสาร สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ของอย่างเพียงพอและทันสมัย

2. ท่านมีการใช้ระบบหรือช่องทางการสื่อสาร เช่น Facebook, line, และอื่นๆ กับบุคคลอื่นในเรื่องหุ่นยนต์

3. ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้ด้วยตนเอง

4. ท่านมีความสนใจในมากขึ้นและอยากเรียนรู้ เมื่อมีบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5. ท่านสนใจเรียนบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากกว่าการเรียนในห้องเรียน

6. ท่านจะมีความกระตือรือร้นทุกครั้งที่เรียนจากบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

7.ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง

8. ท่านเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เรียนรู้ในสถานศึกษา

9.ท่านเห็นประโยชน์และความจำเป็นในการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์

10. ท่านให้ความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต

11.ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับครูและเพื่อนในชั้นเรียน

12. ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

13. ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

14. การจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์คงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและความแตกต่างระหว่างบุคคล

15. ครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความสนใจ

16. ครูผู้สอนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้เฉพาะทาง

17 ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

18. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

19. ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนที่ผสมผสาน

20. ครูผู้สอนต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

21. ครูผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดยให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

22. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียน

23. ครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนที่ทันสมัย

24. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผสมผสานกับการหาความรู้เพิ่มเติม

25. มีห้องปฏิบัติการเฉพาะสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

26. มีวัสดุ อุปกรณ์โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์

27. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

28. มีแหล่งเรียนรู้ภายในสำหรับให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้หุ่นยนต์ในสถานศึกษา

29. มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกสำหรับให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้หุ่นยนต์ในสถานศึกษา

30 สถานศึกษาให้การสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์

31. สถานศึกษามีห้องสำหรับปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนเพียงพอ

32. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

33. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้มาใช้เพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนในสถานศึกษา

34. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสรรหาวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียน

35. มีการให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในนำเทคโนโลยีการเรียนรู้มาใช้เพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนในสถานศึกษา

36. สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศและการแข่งขันในทุกระดับ

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

คำชี้แจง โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามทัศนะของท่านอย่างอิสระ

3.1 การนำเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาใช้ในสถานศึกษา ท่านคิดว่า

Comments are closed.