แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน

ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

คำชี้แจง โปรดให้ดาว ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์ดังนี้

(1) การจัดการทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

1.1 มีการวางแผนการจัดการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

1.2 มีการส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียน

1.3 มีการนำเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนมาใช้ในสถานศึกษา

1.4 มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการสนับสนุนให้จัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

1.5 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ในสถานศึกษาจากชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น

1.6 มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

1.7 มีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

1.8 ครูมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มเพิ่มสรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

1.9 ผู้บริหารมีแนวคิดให้ครูนำเทคโนโลยีการเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ในสถานศึกษา

1.10 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและปรับปรุงอยู่เสมอ

1.11 มีการพัฒนาระบบ e-learning ใช้ในสถานศึกษา

1.12 ผู้บริหารมีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์

1.13 มีการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์

1.14 มีการส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

1.15 ผู้บริหารเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้บริหารในสถานศึกษา

1.16 ครูเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้
เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

1.17 นักเรียนเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เรียนรู้ในสถานศึกษา

(2)เครื่องมือและสื่อทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

2.1 มีห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

2.2 มีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

2.3 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

2.4 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้การจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

2.5 มีบุคลากรที่จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่สามารถดูแล บำรุง รักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และระบบโปรแกรมในสถานศึกษา

2.6 มีแหล่งเรียนรู้ภายในสำหรับให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนในสถานศึกษา

2.7 มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกสำหรับให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนในสถานศึกษา

2.8 บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนในสถานศึกษา

2.9 บุคลากรมีทักษะในการใช้ e-learning ในการสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียน

2.10 บุคลากรสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียน

2.11 บุคลากรสามารถพัฒนาสื่อโปรแกรม (Software)
ในการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียน

2.12 สถานศึกษามีระบบ e-library ในการสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียน

2.13 สถานศึกษามีห้องสำหรับปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนอย่างเพียงพอ

2.14 สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2.15 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดูแล บำรุง รักษาเครื่องมืออุปกรณ์และระบบโปรแกรมในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

(3) การจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

3.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาคทฤษฏี

3.2 สถานศึกษามีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียน

3.3 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้มาใช้เพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนในสถานศึกษา

3.4. สถานศึกษามีการให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้มาใช้เพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนในสถานศึกษา

3.5 สถานศึกษามีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้

3.6 ครูผู้สอนวางแผนนำเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในวิชาที่รับผิดชอบ

3.7 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์บูรณาการกับวิชาที่รับผิดชอบ

3.8 ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น e-book, e-library, e-learning ในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3.9 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการนำเสนอผลงานและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง

3.10 ครูผู้สอนมีการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา

3.11 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้ด้วยตนเอง

3.12 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง

3.13 นักเรียนเห็นประโยชน์และความจำเป็นในการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์

3.14 นักเรียนรู้จักอาชีพที่ต่อยอดจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์

3.15 นักเรียนให้ความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตได้

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสถานศึกษา

คำชี้แจง โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามทัศนะของท่านอย่างอิสระ

3.1 การนำเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาใช้ในสถานศึกษา ท่านคิดว่า

Comments are closed.